Avelskommitténs funktionärer

Avelskommittén utses av styrelsen och får också sina arbetsuppgifter därifrån.
E-post till avelskommittén: avelskommitten@lundehund.se
Vi som ingår i avelskommittén är:
 
Olle Mårtensson 070-5938902 svenollebertil@gmail.com
Ursula Nyman   ursula@lundehund.se
Ingbritt Viklund 072-3224413 ingbritt.viklund@gmail.com
Carina Jansson   carina@lundehund.se

 

SLS kontaktperson för Norsk Lundehundklubbs (NLK) korsningsprojekt är Cecilia Obitz med epost registratornlk@lundehund.se 
Cecilia deltar i avelskommitténs arbete i frågor som rör projekthundarna och svarar på frågor om kryssningsprojektet i allmänhet.

Ur SKK:s etiska riktlinjer för avelsfunktionärer
Avelsfunktionären ansvarar för den allmänna informationen i avelsfrågor och den information som bygger på utvärderingar och sammanställningar inom RAS. Den enskilde uppfödaren ansvarar för den enskilda parningen.

Vid personliga kontakter och information om enskilda djur eller kombinationer ska
avelsfunktionären endast vidarebefordra säkerställda uppgifter om djuren eller deras avkomma. övriga fall ska avelsfunktionären hänvisa till hundägaren, som enligt grundreglerna alltid ska lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar.

Läs mer på
http://www.skk.se/uppfodning/funktionarsinfo/avelsfunktionar/etiska-riktlinjer-for-kennelkonsulenter/

Vänd dig till oss

 • Vi kan hjälpa till med att förmedla kontaktuppgifter för tex parning m.m.
 • Med frågor angående avel och hälsa. Vi kan inte svara på allt, långt ifrån, men vi har SKK och många duktiga och erfarna uppfödare och medlemmar att söka svar hos!
 • Om du vill diskutera något som rör avel och hälsa. Alla röster är värdefulla, såväl erfarna uppfödarens som "nybörjarens".
 • Med idéer och synpunkter. Till exempel om hur vi ska arbeta för att på ett så bra sätt som möjligt nå ut till uppfödare och hanhundsägare.

Rekommendationer i stället för krav
Tack vare en fantastisk insats av norska rasentusiaster räddades vår särling till ras under 1900- talets senare hälft. Idag har vi en liten men sund population i framför allt Norge, Sverige och Finland.

Svenska uppfödare är bara att gratulera för den fina insats som de gör för rasen. Vi ser med glädje en liten men stadig uppåttrend vad gäller efterfrågan och antal registreringar.

Ur R.A.S Rasspecifika Avelsstrategier för norsk lundehund hämtar vi riktlinjerna för avelsfunktionärernas arbete med rasens utveckling
"För en fortsatt positiv utveckling har Svenska lundehundsällskapet utarbetat riktlinjer som stöd för avelsarbetet av norsk lundehund.

Med följande prioriteringar

 • Verka för en bred avelsbas ur släktskapssynpunkt.
 • Verka för ökad genetisk variation och minskad inavelsgrad.
 • Verka för en god hälsa som möjliggör ett långt liv.
 • Verka för att stärka mentalitet för att bibehålla den rastypiska mentalitet som ligger till grund för rasens ändamål.
 • Verka för en funktionell exteriör med adekvat konstitution (mentalitet och konstruktion) för sitt ändamål som orädd apportör.
 • Motverka exteriöra ytterligheter genom att till avel välja individer som har god överensstämmelse med rasens standard.
 • Verka för god reproduktionsförmåga (genitala, parning, dräktighet, valpning och omhändertagande av valpar) och minskning av kryptorchism.”

Undrar du något, vill ha råd och stöd när du ska para din tik, dräktigheten, förlossning och valptiden eller har du en hane som ska gå i avel. Kontakta oss i Avelskommittén