Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före maj månads utgång.
Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.
Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation, på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.
Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på årsmötet ska senast 7 dagar före mötet delges medlemmarna genom meddelande på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.
Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.

STADGAR
I Svenska Lundehundsällskapets stadgar hittar du mer information om årsmötet och om klubben.
Svenska Lundehundsällskapets stadgar (PDF)

MOTIONER
Om du har förslag till årsmötet kan du använda nedanstående mall när du skriver din motion. Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska vara skriftlig samt egenhändigt undertecknad och skickad till styrelsen med post senast 14 dagar innan årsmötet.
Mall för årsmötesmotioner.

Skicka motionen med post till:

Ann-Christine Eriksson (Mimmi)
Ovanåker 109
824 74 Delsbo