Fonden för friska lundehundar

Klubbens årsmöte 2010 beslutade att bilda Fonden för friska lundehundar. Startkapitalet utgjordes av halva 2009 års resultat. Styrelse för fonden är Svenska Lundehundsällskapets styrelse.

Fonden har till främsta ändamål att vid behov bidra med medel till forskning som kan främja arbetet för friska och sunda lundehundar. Det kan gälla IL, pseudopelade  eller inom något annat område. En rapport om hur projektet genomförts ska lämnas senast sex månader till styrelsen efter projektets avslutande.

Enskilda medlemmar kan ansöka om bidrag enligt nedanstående:

Om du gör BPH så kan du ansöka om bidrag på 400kr kronor av avgiften för provet. Syftet med BPH är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Hundens reaktioner beskrivs och ger sammantaget en uppfattning om hundens mentalitet och personlighet.

Om du ska inseminera din tik så kan ansöka om bidrag på 1500 kr, det endast går att ansöka om bidrag en gång per tik. Ansökan ska vara inskickad till styrelsen och godkänd innan inseminationen utförs. Nu kan läsa mer om bidrag för Insemination och reglerna under fliken insemination. För att ansöka om bidrag fyll i formuläret som ligger under fliken blanketter.

Om din hund dör hastigt och utan klar diagnos så önskar klubben att hunden ska obduceras. Du får 50 procent av obduktions kostnaden täckt från Fonden för friska lundehundar. Ju fler hundar som obduceras desto tillförlitligare statistik får klubben över dödsorsaker. Skicka en kopia på obduktionsresultatet till avelskommitten@lundehund.se.
Skicka en kopia på betalningen till kassor@lundehund.se. Glöm inte att skriva ditt namn, kontonr och hundens namn.

Skänk ett bidrag

Förhoppningen hos styrelsen är att många av klubbens medlemmar vill stödja fonden och dess verksamhet med ekonomiska bidrag.

Märk inbetalningen med ditt namn och Fonden.
Sätt in ditt bidrag till bankgiro 5207-1594
eller Swish  123 156 17 03
Betalning från utlandet görs till konto:
IBAN SE03 8000 0832 7969 3378 0956
Bic  SWEDSESS

Ange namn och vad betalningen avser! Mottagare: Svenska Lundehundsällskapet